Schmitz family

The Schmitz Family Donates $250,000 to Fight Food Insecurity

The Schmitz Family Donates $250,000 to Fight Food Insecurity

The Schmitz Family has committed to donating $250,000 to Serve Denton to name the Denton Community Food Center (DCFC) building on the Serve Denton campus, “The Schmitz Family Building: Denton Community Food Center.”